เปิดสำนักงานใหม่


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาตร์ จัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญท่านอธิการบดีตัดริบบิ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางรังสีเทคนิค ตลอดจนเป็นประธานในการพิธีสงฆ์ รวมทั้งถวายภัตตาหารเพลพร้อมเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สาชาวิชาฯและคณะวิทยาศาสตร์