ที่ตั้งที่ทำการสาขาวิชารังสีเทคนิค

       ที่ทำการสาขาวิชารังสีเทคนิค อยู่ที่อาคารจอดรถ (Car Park Building; CPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  โดยที่ทำการธุรการตั้งอยู่บนชั้น ๓      

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง Click>>