โครงการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นความรู้ทางรังสีเทคนิค 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี ๑ รุ่น ๑๔ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนักศึกษาชั้นปี ๓ รุ่น ๑๒ พาน้องนักศึกษารุ่น ๑๔ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางรังสี พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่ควรทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางรังสีเทคนิคและสามารถมองเห็นภาพรวมของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค