พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้อง RTD405 อาคารจอดรถและอเนกประสงค์


           สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง RTD405 ชั้น ๔ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยในการแสดงออกซึ่งความเคารพนบนอบ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ มีความกตัญญู กตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปประกอบสัมมาอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคต ในการนี้สาขาวิชาฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท มอบเสื้อกาว์น และแจกเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี หลังเสร็จสิ้นพิธีการ นักศึกษาสาขาวิชาฯได้พร้อมใจกันไปกราบสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน