General X-Ray

          เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป: ใช้สำหรับถ่ายภาพผู้ป่วยโดยใช้รังสีเอกซ์ สามารถถ่ายอวัยวะต่างๆ ได้แก่ กระดูก ปอด และอวัยวะภายในช่องท้อง เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์

 

อ่านเพิ่มเติม : IC & GM