ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Radiological Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

อักษรย่อ ภาษาไทย  :  วท.บ. (รังสีเทคนิค)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Radiological Technology)

อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.S. (Radiological Technology)

 
อ่านเพิ่มเติม: โครงสร้างหลักสูตร