ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๓

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้อง RTD405 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                            สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องและรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน พบปะครู อาจารย์ รู้จักสถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.รสิตา โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งมีการร่วมสันทนาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา