อาจารย์พิเศษ

อาจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวัน

ภาควิชารังสีวิทยา

คณะแพทย์ศาสาตร์ 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3101 (2)

   

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์   โอวศิริกุล

ภาควิชารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3101 (2)

 

อาจารย์สิทธิพงษ์   สุภาพงษ์

ภาควิชารังสีวิทยา

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT4004 (2) 

 
 

อาจารย์เพ็ชรลีย์  สุวรรณประดิษฐ์

ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย