เปิดบ้านวิทยาศาสตร์


           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ โดยท่าน รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ ร่วมกันออกบู๊ทให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ มีการแสดงผลงานของนักศึกษา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในแต่ละภาค/สาขาวิชาฯ