โครงการอบรมเรื่อง "ภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร"

                ความเป็นผู้นำ (Leaderships) จัดเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตและอาชีพ ที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน การบริหารจัดการ หรือหากนักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการเอง จำเป็นต้องนำทักษะในความเป็นผู้นำนี้ไปประยุกต์ใช้  โครงการอบรมนี้จึงได้จัดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ภาควิชาฯ ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีและรังสีเทคนิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศษวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร โดยจัดอบรมในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.000 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม ณ ห้อง KMB511  อาคารคีรีมาศ ชั้น 5