ปรัชญา :  “ความรู้คู่คุณธรรมนำการบริการ  ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”


ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข 


วิสัยทัศน์ :   มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านรังสีเทคนิค  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน  มีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและมาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศให้สูงขึ้น

 


 

พันธกิจ :

  • ด้านการเรียนการสอน

     ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง

  • ด้านการวิจัย

    ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยอันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของความรู้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเฉพาะด้านทางรังสีเทคนิค         

  • ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

    ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรมและการส่งเสริมคุณภาพเพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิต

  • ด้านการบริการวิชาการ

    จัดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม  เพื่อคุณภาพที่ดีของการบริการและปลอดภัยได้มาตรฐาน      

  • ด้านการบริหารจัดการ

      ใช้หลักธรรมภิบาลในด้านการบริหารจัดการที่ดี  ผ่านการประกันคุณภาพ

  • ด้านการประกันคุณภาพ

การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก


 


วัตถุประสงค์

1.   เพื่อเพิ่มผลการผลิตบุคลากรทางรังสีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือทางด้านรังสีวินิจฉัย  รังสีวิทยา  และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.   เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของรังสี  ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณรังสี  และการป้องกันอันตรายจากรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ได้
3.   เพื่อสนองความต้องการของประเทศในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในระยะยาว
4.   เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการบริการทางด้านสาธารณสุขและด้านสุขอนามัยของประชากรของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตรรังสีเทคนิค