เจ้าหน้าที่สาขาวิชารังสีเทคนิค

นางสาวสิริพร  ต้นโนนเชียง

นักวิทยาศาสตร์

            นางสาวภัทรพร  ฮะซัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

             นางอรุณี  ตู้จินดา

         นักวิชาการเงินและบัญชี

          นางสาวสิรีธร  เกิดหลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวพรทิพย์  มะติมุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

      นายรณรงค์  ประถมวงศ์          

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

             นางดวงพร  ทองบาง

พนักงานบริหารเอกสารงานทั่วไป