เจ้าหน้าที่สาขาวิชารังสีเทคนิค

นางสาวสุนทรี  สาระสาริน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

               นางภัทรพร  ฮะซัน

                เจ้าหน้าที่ธุรการ

             นางอรุณี  ตู้จินดา

              เจ้าหน้าที่การเงิน

            นายรณรงค์  ประถมวงศ์

     เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

            นางดวงพร  ทองบาง

          เจ้าหน้าที่บริหารานธุรการ