เจ้าหน้าที่สาขาวิชารังสีเทคนิค

   

นางสาวสุนทรี  สาระสาริน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

            นางภัทรพร  ฮะซัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

             นางอรุณี  ตู้จินดา

         นักวิชาการเงินและบัญชี

     

นางสาวสิรีธร  เกิดหลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

      นายรณรงค์  ประถมวงศ์          

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

             นางดวงพร  ทองบาง

พนักงานบริหารเอกสารงานทั่วไป