เจ้าหน้าที่สาขาวิชารังสีเทคนิค

    

นางสาวสุนทรี  สาระสาริน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

               นางภัทรพร  ฮะซัน

                เจ้าหน้าที่ธุรการ

             นางอรุณี  ตู้จินดา

              เจ้าหน้าที่การเงิน

 

    

นางสาวสิรีธร  เกิดหลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

           นายรณรงค์  ประถมวงศ์

        เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

             นางดวงพร  ทองบาง

            เจ้าหน้าที่บริหารานธุรการ