การเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง


         สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองเเละผู้อื่น ผ่านทฤษฎีกงล้อ 4 ทิศ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาค้นหาพฤติกรรมที่เป็นตนเองมากที่สุด ให้เข้าใจตนเอง รู้จุดเด่นเเละจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง รวมทั้งรู้จักเเละยอมรับในความเเตกต่างของกันเเละกันอย่างกัลยาณมิตร