อาจารย์ประจำหลักสูตร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด

         อาจารย์ประจำหลักสูตร

      อาจารย์วิยะดา  เสนาะสันต์

        อาจารย์ประจำหลักสูตร

     อาจารย์เภาวรินทร์  ขยายวงศ์

         อาจารย์ประจำหลักสูตร 

          อาจารย์พิชาญ แก้วพุกัม

         อาจารย์ประจำหลักสูตร

      อาจารย์คณิต พงษ์พิริยะเดชะ

         อาจารย์ประจำหลักสูตร 

อ่านเพิ่มเติม : อาจารย์ประจำ