การส่งนักศึกษาไปฝึกภาคสนาม

                        รังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งนักศึกษาไปฝึกภาคสนามตามสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวม สัปดาห์ ตลอดหลักสูตร  ตามมาตรฐานหลักสูตรที่สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กำกับดูแลอยู่  โดยคิด ๘ ชั่วโมงต่อวันติดต่อกันเป็นเวลา ๖ สัปดาห์/๑ รายวิชา เมื่อฝึกงานครบในแต่ละวิชามีการสอบวัดควารู้เพื้นฐานอีกครั้ง ดังนั้นระยะเวลาฝึกงาน จำนวน ๔ วิชา จะใช้เวลาฝึกภาสนามตลอดหลักสูตร ทีังสิ้น ๒๔ สัปดาห์ หรือ ๘๐๐ ชั่วโมง