คณะกรรมการบริหาร 

รศ.ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

ผู้ประสานงานสาขารังสีเทคนิค

ประธานกรรมการบริหาร

รศ.ชัชวาลย์  อภัยพลชาญ

กรรมการบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด

กรรมการบริหาร

 

อาจารย์วิยะดา  เสนาะสันต์

กรรมการบริหาร

อาจารย์เภาวรินทร์  ขยายวงศ์

กรรมการบริหาร

คุณศิริทัศน์  แฉัตรภูติ

กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม : อาจารย์ประจำหลักสูตร