คณะกรรมการบริหาร 

   
 

รศ.ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

ผู้ประสานงานสาขารังสีเทคนิค

ประธานกรรมการบริหาร

 

รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  อภัยพลชาญ

กรรมการบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด

กรรมการบริหาร

 

รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์

กรรมการบริหาร

 

อาจารย์วิยะดา  เสนาะสันต์

กรรมการบริหาร

อาจารย์เภาวรินทร์  ขยายวงศ์

กรรมการบริหาร

คุณศิริทัศน์  ฉัตรภูติ

กรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม : อาจารย์ประจำหลักสูตร