เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี ๑ รุ่น ๑๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปี ๒ รุ่น ๑๑ พาน้องนักศึกษารุ่น ๑๒ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางรังสี พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่ควรทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางรังสีเทคนิคและสามารถมองเห็นภาพรวมของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค