โครงการอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ ๖

๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง RTD502 อาคารจอดรถเเละอเนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๔๐ คน โดยมีรายนามวิทยากรดังนี้ อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiation Therapy อ. ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Diagnostic Radiology  อ. ภัทระ แจ้งศิริเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย บรรยายในหัวข้อเรื่อง กฏหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 1 และกฏหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 2 อ. สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiation Protection and Radiation Biology  ผศ. ดร. วิวัฒน์ โอวศิริกุล บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiation Physics and Radiation Dosimetry และ อ. ธวัช สิริวิลาสลักษณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiographic Positioning and Related Anatomy

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/2562/6#sigFreeIdd1b4cf3736