พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้อง RTD405 อาคารจอดรถและอเนกประสงค์


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องRTD405 โดยนักศึกษา รุ่นที่ 14 เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป