รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีเทคนิค

จำนวน ๓ อัตรา (งบคลัง)

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดรับอาจารย์เป็นรอบ รวมทั้งมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อทางสาขาวิชาฯโดยตรง โทร. ๐๒-๓๑๐๘๑๐๕

 สนใจสอบถามเพื่มเติมที่ ๐๒-๓๑๐๘๑๐๕