โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

                            สาขาวิชาฯ พานักศึกษารุ่นที่ ๑๒ ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปรมาณู ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๗ ปี เเห่งการสถาปนาสนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ ทางวิชาชีพ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางหลักวิชารังสีเทคนิค ดังนั้นสาขาวิชาฯ นำโดยผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ อาจารย์ ประจำหลักสูตร พร้อมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปรมาณู เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๗ ปีแห่ง การสถาปนา ปส. โดยเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายนิวเคลียร์กับการพัฒนาประเทศ” และเข้า ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่อง-มือวิทยาศาสตร์ทางรังสี ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินี้เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแล เฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสีของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเกิดความ ปลอดภัยสูงสุด ทั้งกับตัวผู้ใช้และประชาชนทั่วไป ดังนั้นหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับรังสีภายในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและจำเป็นต้องติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ ปส. รวมทั้งควรทราบรายละเอียดต่างๆที่ ปส.กำหนด เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของตนเอง