การพัฒนาศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21


         สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสาขาวิชาฯ ได้จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางรังสีเทคนิคให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 11 sec.2 ผ่านระบบสอบ online บนแท๊ปเล็ตส่วนบุคคล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการ การควบคุมระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสอบผ่านระบบ online ต่อไป