โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๗

๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ และ สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี รศ.ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และเชิญท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเรือง รามคำแหงในทศวรรษหน้า พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพให้เกียรติบรรยายอีกหลายท่าน อาทิ ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผอ.โรงพยาบาลรามคำแหง ผศ.ดร นภาพงษ์ พงษ์นภางศ์ ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ รศ.ดร.สุชาติโกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ จาก com7 และปาฐกถาพิเศษ โดย อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม จากมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และอ.เภาวรินทร์ ขยายวงศ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำหน้าที่พิธีตลอดรายการ พร้อมกับเยี่ยมชมสาขาวิชาฯ