กิจกรรมสันทนาการนักศึกษา รุ่น ๑๑


           สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย RLT502 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับเพื่อนฝูงและระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความคิดสร้างสรร สามารถทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา ตลอดจนมีจิตใจที่เข้มแข็งและรู้จักการให้อภัย