คณะกรรมการอำนวยการ 

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประธานกรรมการอำนวยการ

รศ.สุวรรณี  เตชวรชัย

ผู้อำนวยการ สวป.

กรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

ผู้ประสานงานสาขารังสีเทคนิค

กรรมการอำนวยการ

นายธีระ  บุญประกอบ

กรรมการอำนวยการและเลขานุการ

 

 

อ่าน เพิ่มเติม : คณะกรรมการบริหาร