อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  อภัยพลชาญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3109 (3) -RLT4007 (1)

   - RLT4109 (3) -RLT4901 (1)

 

 อาจารย์วิยะดา  เสนาะสันต์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3102 (2) -RLT3100 (3)

   - RLT4104 (1) -RLT4101 (2)

   - RLT4102 (2) -RLT4901 (1)

   - RLT4902 (1) 

 

อาจารย์เภาวรินทร์  ขยายวงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3102 (2) -RLT4201 (3)

   - RLT4100 (1) -RLT4901 (1)

   - RTL4005 (3) -RLT4901 (1)

อาจารย์พิชาญ  แก้วพุกัม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3008 (2) -RLT3102 (2)

   - RLT4103 (2) -RLT4006 (3)

   - RLT4901 (1) 

 

 

 อาจารย์คณิต  พงษ์พิริยะเดชะ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

- RLT3003 (2) -RLT3102 (2)

- RLT3005 (2) -RLT4203 (3)

- RLT4901 (1)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - CMS1105 (2) 

   - CMS1109 (1) 

 

 

รองศาสตราจารย์ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

- CMS1005 (2)

- CMS1009 (1) 

- CMS2003 (3)

 
 

อาจารย์ธนภร จันทนนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

- CMS1005 (2)

- CMS1009 (1) 

 
 

ผศ.ดร.จริยา  ร่มสายหยุด

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - CMS2205 (3)

 

รศ.ดร.อภิวัฒน์  ชมพูสอ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - CMS2205 (3)

 
 

 รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ  สิทธิโอสถ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - CMS2205 (3)

 

 รองศาสตราจารย์วารุณี  ยงสกุลโรจน์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - CMS2205 (3) 

 

 อาจารย์ ดร.สันทนา  นาคะพงศ์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

- CMS3506 (3)

- CMS3509 (1)

 
 

 อาจารย์ ดร.มยุรา  ทองช่วง

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

- CMS3506 (3)

- CMS3509 (1)

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  บุหงาเรือง

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

- CMS3506 (3)

- CMS3509 (1)

   รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

  - MTH1007 (3) 

 รองศาสตราจารย์สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - MTH1002 (3) 

อาจารย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - RLT3002 (3)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  บุญมีวิเศษ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - BIO1107 (3)

 - BIO1108 (1) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชติ เตชะราช

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - BIO1107 (3) 

 - BIO1108 (1) 

 

 

อ่านเพิ่มเติม : เจ้าหน้าที่