• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

อาจารย์ประจำ

     

 รองศาสตราจารย์สุนันทา  ภิญญาวัธน์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - CMS3506 (3) หลักชีวเคมี

   - CMS3509 (1) ปฏิบัติการหลักชีวเคมี

 

  

  รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  อภัยพลชาญ

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3008 (2) เครื่องมืออุปกรณ์สร้างภาพรังสี

   - RLT3100 (3) การสร้างภาพรังสี

   - RLT3109 (3) เทคนิครังสีวินิจฉัยทั่วไปภาคปฏิบัติ

   - RLT4007 (1) การบริหารแปชผนกรังสีวิทยา

   - RLT4100 (1) หลักวิจัยและสัมมนาทางรังสีเทคนิค

   - RLT4109 (3) เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ

   - RLT4901 (1) ภาคนิพนธ์

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - CMS1105 (2) เคมีทั่วไป

   - CMS1109 (1) ปฏิบัติการเคมีเทั้วไป

 

  อาจารย์วิยะดา  เสนาะสันต์

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT3005 (2) กายวิภาคศาสตร์แนวตัด

   - RLT4004 (2) รังสีชีววิทยา

   - RLT4104 (1) การดำรงตนให้พ้นสิ่งแสพติด

   - RLT4302 (3) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

   - RLT4902 (1) ความรู้คู่รังสีเทคนิค

 

     อาจารย์เภาวรินทร์  ขยายวงศ์

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

   - RLT4201 (3) รังสีรักษาคลินิค

   - RLT4202 (2) เทคนิครังสีรักษา

   - RTL4203 (3) อุปกรณ์และรังสีคณิตในงานรังสีรักษา

   - RLT4902 (1) ความรู้คู่รังสี

 

 

 

 รองศาสตราจารย์วารุณี  ยงสกุลโรจน์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - CMS2205 (1) เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

  

 รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ  สิทธิโอสถ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - CMS2205 (1) เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย อวเกียรติ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - RLT3002 (3) สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน

 

 รองศาสตราจารย์สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - MTH1002 (3) คณิตศาสตร์

 

 รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

  - MTH1007 (3) แคลคูลัส

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  บุญมีวิเศษ

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - BIO1107 (3) หลักชีววิทยาทั่วไป

 - BIO1108 (1) ปฏิบัติการหลักชีววิทยาทั่วไป

 

 อาจารย์ศุภโชติ เตชะราช

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 - BIO1107 (3) หลักชีววิทยาทั่วไป

 - BIO1108 (1) ปฏิบัติการหลักชีววิทยาทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม : เจ้าหน้าที่
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.