โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ ๑๑ sec.2

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับบัณฑิตรุ่นที่ ๑๑ sec.2  ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย RTD502 เพื่อเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค ซึ่ง "บัณฑิตทุกท่านคือความภาคภูมิใจของเรา" สาขาวิชาฯเก็บภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่เเละงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรังสีเทคนิคด้วยความตั้งใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษารุ่นน้อง ขอให้บัณฑิตทุกคนจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป